Musik beta Login
Wanna share a javanese gending notation? Add gending notation

Javanese Gending Notation Lancaran Gundul-Gundul Pacul

[Buka]

2  5  7  6            7  5  2 (3)

 

2  5  6  7            2  3  2  7             3  5  6  7            2  3  2  7

3  5  7  6            7  5  2  3             2  5  7  6            7  5  2 (3)

 

[Cakapan]

Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan

Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan

Wakul ngglimpang segane dadi sak latar

Wakul ngglimpang segane dadi sak latar

11 @seto

Discussion